Από την Διεθνή Συμβουλευτική Επιχειρήσεων... στην Περιφερειακή Οικιστική Ανάπτυξη

Αρχική     Προφίλ     Εξερευνήστε την Ελλάδα     Επικοινωνία     Υπόμνημα

Μοναδικές Τοποθεσίες & Ακίνητα    Projects    Ευρετήριο Ακινήτων


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

A. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «IMTE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «IMTE Consulting Ltd», καθώς και η ατομική επιχείρηση του Τεχνικού και Οικονομικού συμβούλου, Δρ. Ιωάννη Μ. Θεολογίτη (εφεξής, από κοινού «η Εταιρία»), συλλέγει και διατηρεί στοιχεία που οικειοθελώς μας δίνετε καθώς και στοιχεία που αποκτά από τρίτους και είναι απολύτως απαραίτητα για τις συναλλαγές μας. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες της Εταιρίας μας, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας www.imte.gr και www.imta.gr και όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

 

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε τις εξής κατηγορίες στοιχείων:
-Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης
- Στοιχεία σχετικά με το ιδιοκτησιακό σας καθεστώς επί ακινήτων και φωτογραφίες των ακινήτων
- Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό τηλέφωνο, fax, e-mail
- Ενδεχομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σας ζητηθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ή λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένη συναλλαγή που πρέπει να εκτελεσθεί.

 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σκοπός της αποστολής από την Εταιρία με e-mail, σε μη τακτά χρονικά διαστήματα έγγραφου ερευνητικού υλικού που αφορά τις διεθνείς ή/ και εγχώριες εξελίξεις στον οικονομικό, κοινωνικοπολιτικό, πολιτισμικό, δημογραφικό, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο και ειδικότερα των εκθέσεών μας υπό τον γενικό τίτλο The IMTe Reports (εφεξής, από κοινού “Newsletters”), είναι η εν γένει ενημέρωση όσον αφορά τις διεθνείς ή/και εγχώριες εξελίξεις. Ένας περαιτέρω σκοπός αποστολής e-mails από την Εταιρία είναι και η παροχή πληροφοριών στον παραλήπτη για τις υπηρεσίες και τα νέα της Εταιρίας ή για δημοσιεύσεις, έρευνες και άλλες δράσεις σχετιζόμενες με τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων προώθησης ακινήτων και τουριστικών προγραμμάτων (εφεξής, από κοινού, “Company News”). Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τις παραπάνω e-mail αποστολές είναι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των παραληπτών των Newsletters και Company News. Αποδέκτης των δεδομένων αυτών αποκλειστικά για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς και σε καθεστώς πλήρους εχεμύθειας είναι η Εταιρία. Τα προσωπικά δεδομένα των παραληπτών δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή σας από τη λίστα παραληπτών των Newsletters και Company News της Εταιρίας, αποστείλατε σχετικό e-mail μήνυμα με την ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ από Newsletters και Company News» στο e-mail: imt@imta.gr.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:
a) για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από την Εταιρία,
b) για την ορθή και απρόσκοπτη αποστολή e-mails σχετικά με τα Newsletters και Company News,
c) για επικοινωνία σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης/συνεργασίας/συναλλαγής, επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ταυτοποίηση σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση αλλά και για την απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα/ερωτήματα που τυχόν μας θέτετε,
d) για την είσπραξη του τιμήματος για τις υπηρεσίες μας και την έκδοση των εκ του νόμου προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών,
e) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών,
f) για την συμμόρφωση των εκ του νόμου προβλεπόμενων υποχρεώσεων της Εταιρίας ή/και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Εταιρίας σε εποπτικές αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
g) για τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής.

 

C. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Αποδέκτες των ανωτέρω υπό (Α) δεδομένων, στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
a) υπάλληλοι της Εταιρίας και συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες εταιρίες, όπως εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς τηλεπικοινωνιών και τεχνικής υποστήριξης,
b) εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας, όπως νομικοί, οικονομικοί και λοιποί σύμβουλοι, στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών και
c) δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

2. Τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται στα ως άνω πρόσωπα εφόσον η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ορθή εκπλήρωση της συναλλαγής και προκειμένου να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων από τους συνεργάτες μας υπηρεσιών.

 

D. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Τα δεδομένα της παραγράφου (Α) ανωτέρω θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτεί η εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους, ήτοι για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση/συνεργασία/συναλλαγή σας με την Εταιρία ή/και για μεγαλύτερο διάστημα, σε περίπτωση ανάγκης συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις τυχόν προβλεπόμενες εκ του νόμου υποχρεώσεις ή σε περίπτωση άσκησης ή προστασίας νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, και σε κάθε περίπτωση έως το αργότερο δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται πλήρως. Λαμβάνουμε υπ' όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την πάροδο του χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

 

E. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχετε δικαίωμα:
1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα μπορείτε να λάβετε πληροφορίες αναφορικά με ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποστέλλονται, την προγραμματισμένη περίοδο διατήρησής τους και την προέλευσή τους.
2. Να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας, καθώς και να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία ή να ζητήσετε από την Εταιρία την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
3. Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
4. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.
5. Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατόπιν της συγκατάθεσής σας. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
6. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Εταιρία (e-mail: imt@imta.gr). Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή τρίτων.

 

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία υπέχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

G. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας κοινοποιούνται στούς ιστότοπούς μας www.imte.gr και www.imta.gr.
 


EnglishDeutschΕλληνικά

Copyright 2010-2024 Δρ.-Πολ. Μηχ. Ιωάννης Μ. Θεολογίτης - Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος